NOVELIZOVANÉ STANOVY

SPOLOČNOSŤ HLASY A OHLASY V BYTČI
§ 1. Zdôvodnenie


 1. V roku 1995 Prípravný výbor Klubu muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči (ďalej len KMGS) spracoval a predložil Mestskej rade v Bytči STANOVY KMGS za účelom pripomienkovania a schválenia.
 2. Vo februári v roku 1996 primátor Mesta Bytča – po oboznámení sa so zámerom a cieľom KMGS – uvítal predloženú iniciatívu s prísľubom zabezpečenia priestoru pre činnosť členov, ako i umiestnenia zbierkových predmetov s konečným cieľom zriadenia REGIONÁLNEHO MÚZEA A GALÉRIE V BYTČI.
 3. Primátor Mesta Bytča prípisom č. : P-245-1996 zo dňa 16.12.1996 KMGS oznámil: „Uznesením Mestskej rady v Bytči dňa 26.11.1996 boli SCHVÁLENÉ STANOVY KMGS ako klubu pôsobiaceho na území mesta.“
 4. V zmysle schválených STANOV KMGS, ktoré korešpondujú so „Štatútom združených klubov na území Mesta Bytča“ schváleného a vydaného Mestským zastupiteľstvom v Bytči v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov pre KMGS vyplývali popri inom nasledovné prioritné úlohy pre členov KMGS:
  1. KMGS ako dobrovoľné, občianske, neziskové, ale i nepolitické združenie občanov kladie si za úlohu svojou cieľavedomou vedeckovýskumnou, prieskumnou a bádateľskou aktivitou získavať, zhromažďovať, evidovať, dokumentovať a ošetrovať zbierkové predmety.
  2. Reštaurovaním, konzervovaním a preparovaním, včítane vedenia sprievodnej dokumentácie o zbierkových predmetoch uchovávať tieto pre nastavajúce generácie ako pramene poznávania hmotnej, duchovnej kultúry i ako hodnoty národného dedičstva a štátnej reprezentácie.
  3. Zbierkové predmety s komplexom dokumentácie zužitkovávať formou výchovnovzdelávacích, kultúrnoosvetových, ale i zábavnopoučných špecifických foriem prezentácie.
  4. Prednášky, besedy, súťaže, kvízy, vlastivedné exkurzie, výstavy a nadväzne muzeálne a galerijne expozície a zvlášť edičná aktivita stanú sa prostredníkom plnenia uvedených zámerov.
  5. Ako konečný cieľ tohto zduženia v súčinnosti s Mestom Bytča je zriadenie a vybudovanie REGIONÁLNEHO MÚZEA a GALÉRIE V BYTČI.
 5. Uplynulé obdobie (r. 1995 - 2005) členovia KMGS zachránili a zveľadili už reprezentatívny zbierkový fond muzeálnych a galerijných predmetov, zabezpečili jeho ochranu, evidenciu a dokumentáciu, realizovali početné výstavy, ktoré našli priaznivú odozvu v kultúrnej verejnosti, obľúbené boli prednášky, besedy a vlastivedné podujatia. Boli publikované mnohé vedeckopopulárne a propagačné články, vydalo sa šesť titulov Vlastivedného spravodajcu POHĽADY. KMGS sa stal živým organizmom – ako súčasť spoločensko – kultúrneho života na bytčiansku v oblasti vlastivednej i osvetovej práci.
 6. Rozbehnutý rýchlik narastajúcich výsledkov muzeologickej a muzeálnej práce členov KMGS neočakávane nabehol na nastraženú výhybku smerujúcu na „slepú“ koľaj. Touto výhybkou je prípis z Mestského úradu v Bytči zn. Pr 6/2004 zo 16. marca 2004 v prílohe č. 2 sa uvádza: „... Komisia NEDOPORUČUJE zriadenie múzea...“ (rozumej, že ide o Komisiu vzdelávania, kultúry a mládeže pri Mestskom úrade v Bytči) a uvádza sa, že „... poslanci NESCHVÁLILI zriadenie Regionálneho múzea a galérie v Bytči...“. Nadväzne z referátu kultúry MsÚ Bytča bolo oznámené, že KMGS bude môcť v objekte Sobášneho paláca realizovať svoje aktivity iba za úhradu 700.-SK za deň a plus náklady za odber vody a elektrickej energie. Zavŕšením v septembri 2004 bolo vypovedanie priestoru používaného ako depozitár zbierkových predmetov, a to Okresným úradom v Žiline. Mocensky sa znemožnila ďalšia práca a vybudovanie Regionálneho múzea a galérie v Bytči za zmarilo.
 7. V zmysle uvedeného KMGS v Bytči v svojej podstate nemá opodstatnenosť a pretrasformováva sa na zúženú aktivitu spoločensko klubového života.

§ 2. Názov a organizačné začlenenie


 1. SPOLOČNOSŤ HLASY A OHLASY BYTČIANSKA V BYTČI (ďalej len SHOB).
 2. Má charakter občianskych zdužení ako dobrovoľné, neziskové a nepolitické združenie občanov s rovnakým cieľom a záujmami pomáhať a poskytovať, ale i podieľať sa na realizácií kvality miestnej a regionálnej kultúry a vlastivedy a zvlášť uchovávať špecificky vymedzenú hmotnú a všeobecne sprievodnú dokumentáciu hmotných i duchovných hodnôt dedovizne pre nastavajúce generácie.
 3. SHOB v celom rozsahu rešpektuje Zákon 83/1990 Zb. z 27. Marca 1990 o ZDRUŽOVANÍ OBČANOV vrátane dodatočných zmien predpisov 300/1990 Zb., 513/1991 Zb., 62/1993 Zb.
 4. Na základe Štatútu združených klubov na území mesta Bytča (schváleného a vydaného Mestským zastupiteľstva Bytča) je SHOB napojená i na organizačnú štruktúru klubov pri Mestskom úrade v Bytči – pracuje nezávisle a samostatne.
 5. Združuje vedeckých, odborných a aktívnych záujemcov širokého spektra spoločenskovedných, prírodovedných, umenovedných a iných oblastí ľudskej činnosti so zreteľom záujmu na región BYTČIANSKA.
 6. Vo svojej činnosti sa riadi STANOVAMI, uzneseniami Valného zhromaždenia a platným zákonom č. 557/2004 Z.z. MK SR z 5. Októbra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MK SR č. 342/1988 Zb. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov, ako i predpismi o hospodárení.

§ 3. Sídlo a obvod pôsobnosti


 1. Sídlom SHOB je Bytča
 2. Obvod pôsobnosti je vymedzený orografickými jednotkami Bytčianskej kotliny, časti Javorníkov a časti Strážovských vrchov – Súľovskou vrchovinou.

§ 4. Úlohy SHOB


 1. Dokompletizovať hmotnú a sprievodnú dokumentáciu ku vzťahu „Život a dielo akadem. Sochára, pedagóga a osvetára Stanislava Bíroša – rodáka z Bytče“.
 2. V spolupráci so sponzormi zriadiť a pre verejnosť sprístupniť muzeálno – galerijnú expozíciu „Pamätnú sieň – Stanislav Bíroš – život a dielo“.
 3. Zhromažďovať zbierkový fond, a to výlučne na vopred zabezpečené realizovanie jeho využitia formou „Pamätných siení“ prostredníctvom obecných úradov, inštitúcií, podnikateľov a ďalších zmluvných partnerov v regióne Bytčianska.
 4. K predchádzajúcim bodom 1, 2 a 3 všetky získané zbierkové predmety v ažurite evidovať v I. stupňovej evidencii (Kniha prírastkov) a II. stupňovej dokumentácii (katalogizácia, resp. v elektronickej forme).
 5. Uskutočňovať vlastné i prevzaté, resp. v spolupráci s inými partnermi tematické VÝSTAVY v priestoroch, ktoré sa na tieto účely získajú bezplatne v obciach regiónu Bytčianska, resp. v zdôvodnených prípadoch i mimo bytčianska.
 6. Venovať sa ďalším prezenčným, výchovným, osvetovým a vlastivedným formám aktivity, a to najmä: prednášky, besedy, kvízy, exkurzie.
 7. Bádať a získavať hmotnú a sprievodnú dokumentáciu po zabudnutých – zaniknutých, resp. dožívajúcich prejavov činností ľudí bytčianska, tieto spracovávať a oživovať ich (zvyky, obyčaje, piesne, tance, so zreteľom na zaniknuté remeslá a ďalšie) v súboroch, prehliadkach s ukážkami ľudovoumeleckých remesiel a tradícií a pod.
 8. Vedeckovýskumnou, prieskumnou a bádateľskou aktivitou získavať z regiónu bytčianska nové poznatky z prírodovedných a spoločenskovedných disciplín (najmä z geológie, botaniky, zoológie, archeológie, staršej i novšej aj súčasnej histórie, komplexu národopisných prejavov, technických a kultúrnych pamiatok, ako i umeleckého prejavu v profesionálnej i amatérskej tvorbe.
 9. Výsledky práce viď v bodoch 7 a 8 zverejňovať v dostupných masmédiách, v pokračovaní vo vydávaní Vlastivedného spravodajcu POHĽADY, resp. podľa možností v zborníkoch alebo v regionálnych publikáciach vydávaných miestnou samosprávou alebo inými partnermi v regióne bytčianska, podľa záujmu i v širšom zámere.
 10. SHOB vytvára priestor pre vzájomnú spoluprácu s ostatnými KLUBMI, ZDRUŽENIAMI, SPOLOČNOSŤAMI, ako i školami všetkých stupňov, tiež obecnými kronikármi. So Školskými a kultúrnymi komisiami v meste a obciach a hlavne s predstaviteľmi mesta a obcí a cieľom vzájomnej spolupráce, pričom SHOB bude uplatňovať korektný miestotvorný prvok, ako orgán lokálneho patriotizmu s konštruktívnou kritikou ústiacou do konštruktívnych návrhov.

§ 5. Organizácia práce – prostriedky k plneniu úloh


 1. Základnou orientáciou činnosti SHOB je plnenie Perspektívneho rámcového programu a z neho aktualizovaných ročných plánov hlavných úloh schvaľovaných valným zhromaždením.
 2. Činnosť SHOB je viazaná na Stanovy.
 3. Pre operatívne plnenie časových úloh sa konajú mesačne pracovné zasadnutia vedenia s prístupom členskej základne vrátane verejnosti a v prípade aktuálnych potrieb sa konajú i pracovné skupinové stretnutia pre výkony jednotlivých špecifických druhov činností.

§ 6. Členstvo


 1. Členovia SHOB sú činní, čestní a kolektívni – členstvo je dobrovoľné.
  1. Činní členovia – môže sa stať každý občan Slovenskej republiky starší ako 15 rokov (bez ohľadu na pohlavie, politickú príslušnosť, náboženské vyznanie, mimo občanov hlásiacich sa k fašizmu, nacionalizmu, narkomanov, nachádzajúcich sa v trestnom konaní a iných negatív v spoločenskom živote), ktorí sa dobrovoľne zaviažu podriadiť, dodržiavať a plniť Stanovy, uznesenia valného zhromaždenia a ročné plány práce a pracovať podľa svojich schopností a odborností.
  2. Čestnými členmi sa stávajú osoby, ktoré význačným spôsobom sa pričiňujú o skvalitnenie úrovne vedných odborností v SHOB, svojou osobnou autoritou kladne ovplyvňujú verejnosť, svojimi odbornými radami usmerňujú činnosť nárastu kvality v jednotlivých druhoch činností, finančne prispievajú na činnosť a inak napomáhajú k rozvoju SHOB.
  3. Kolektívnym členom sa stávajú orgány, organizácie, inštitúcie a pod., ktoré sú rôznymi formami nápomocné k rozvoju a realizácii činností zámerov SHOB.

§ 7. Povinnosti členov


Každý člen je povinný:

 1. Rešpektovať a plniť ustanovenia Stanov, uznesenia Valného zhromaždenia, ročných plánov práce, ako i zákony o múzeách a galériách, Smernice o zbierkových predmetoch a ďalšie všeobecne platné zákony a smernice.
 2. Usilovať sa o kvalitné plnenie programu a úloh z ročných plánov práce a hlavne sa podieľať na zveľaďovaní zbierkových predmetov pre špecificky vytypované pamätné siene.
 3. Sprístupňovať výsledky svojej vedeckovýskumnej, prieskumnej a bádateľskej a inej odbornej činnosti do dokumentačného fondu SHOB tak, aby poslúžili i ostatným členom SHOB k ich práci.
 4. Každoročne zaplatiť Valným zhromaždením schválené členské príspevky.

§ 8. Práva členov


 1. Popri právach, ktoré členom prislúchajú zo Stanov, prislúcha im:
  1. Voliť a byť zvolený do vedenia a orgánov
  2. Predkladať návrhy, rokovať a hlasovať o návrhoch
 2. Byť upovedomený o poriadaných a zúčastniť sa na vedeckých, kultúrnoosvetových akciách, ktoré usporadúva SHOB.
 3. Prednostne usporiadať výstavy z vlastnej tvorby
 4. Prednostne získavať za členské ceny časopisy a publikácie, ktoré SHOB vydá, alebo získa pre tento účel.
 5. Právo na podporu (za podmienok zvlášť stanovených) za predpokladu, že na tento účel SHOB získa prostriedky
 6. Používať knižnicu a iné výhody SHOB a iných inštitúcií pokiaľ dohodou sa takéto výhody získali (podľa príslušného poriadku).

§ 9. Zánik členstva


 1. Členstvo v SHOB zanikne
  1. Keď člen zomrie
  2. Písomne prehlási, že zo SHOB vystupuje
  3. Nezaplatí bez vážnej príčiny členské príspevky za uplynulé dva roky, hoci bol upozornený na povinnosť vyrovnať si členský príspevok
  4. Bol zo SHOB vylúčený
 2. Člen môže byť vylúčený na návrh vedenia SHOB na Valnom zhromaždení, ak jeho činnosť je v rozpore s povinnosťami, ktoré ukladajú Stanovy, alebo sa dopustil protispoločenskej činnosti
 3. Vylúčený člen má právo odvolať sa do 30 dní k najbližšiemu Valnému zhromaždeniu. Až do konečného rozhodnutia Valným zhromaždením sa členstvo pozastavuje.

§ 10. Vedenie a orgány SHOB


Orgánmi vo všetkých odvetviach činnosti sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Vedenie SHOB
 3. Revízna komisia
 4. Sekcie – pracovné skupiny

Ich rozsah pôsobnosti je:

 1. Valné zhromaždenie zvoláva predseda vedenia SHOB podľa potreby, najmenej jedenkrát za tri roky, odporúča sa konať každoročne, alebo sa koná do jedného mesiaca po tom, keď predsedu písomne požiada aspoň tretina členov s uvedením predmetu rokovania
  1. Valné zhromaždenie vedie predseda alebo ním poverený člen a je spôsobilé sa uznášať, ak je prítomná aspoň polovica členstva; ak sa v určenú hodinu nezíde potrebný počet členov, koná sa za štvrť hodinu (neskoršie) nové valné zhromaždenie, ktoré je spôsobilé sa uznášať za akéhokoľvek počtu prítomných členov.
  2. Za platné uznesenie sa považuje návrh, pre ktorý hlasovala väčšina prítomných, alebo pri rovnosti počtu hlasov sa hlas predsedu ráta za dva hlasy.
  3. K uzneseniu o návrhu na zmenu Stanov, alebo za zrušenie SHOB sa vyžaduje súhlas dvoch tretín prítomných členov.
  4. Valné zhromaždenie je vrcholným orgánom SHOB.
 2. Valné zhromaždenie
  1. Určuje v medziach Stanov hlavný smer náplne a zamerania činností SHOB
  2. Volí predsedu, podpredsedu (jedného až dvoch), vedenie (päť až päťnásťčlenné), dvoch náhradníkov vedenia, troch revízorov
  3. V prípade potreby volí čestného predsedu so zvlášť vyhradenými právomocami
  4. Potvrdzuje funkcie v ostatných orgánoch SHOB ako ich schválilo vedenie SHOB
  5. Odvoláva funkcionárov na ich žiadosť, alebo ak si neplnia z funkcie vyplývajúce úlohy
  6. Potvrdzuje platnosť prijatých nových členov
  7. Prejednáva, schvaľuje a vyhodnocuje činnosť a hospodárenie za obdobie od posledného Valného zhromaždenia
  8. Uznáša sa o návrhoch na zmenu Stanov, prípadne o zániku SHOB
  9. Stanovuje, ktorí členovia sú štatutárnymi zástupcami pre styk so štátnymi, správnymi orgánmi a inštitúciami
 3. Vedenie SHOB
  1. Riadenie, organizovanie a realizovanie v plnom rozsahu činnosti, pokiaľ nie je vyhradené Valnému zhromaždeniu, prináleží vedenie SHOB, ktoré je zároveň výkonným orgánom Valného zhromaždenia.
  2. Pracuje v zložení predsedu, podpredsedov, hospodára a ďalších členov zvolenými funkciami.
  3. Pracovné zasadnutia sa uskutočňujú jedenkrát v mesiaci (resp. podľa aktuálnych potrieb i viackrát), vedie ho predseda alebo poverení členovia.
  4. Spôsobilé je prijať uznesenia – úlohy, ak sa za ne vysloví nadpolovičná väčšina z prítomných, v rovnosti hlasov je rozhodujúca platnosť hlasovania predsedajúceho.
  5. Schvaľuje vznik príslušných odborných sekcií – pracovných skupín.
 4. Revízna komisia
  1. Dozor a kontrola nad hospodárskou činnosťou SHOB vykonáva trojčlenná revízna komisia, jej členovia nemôžu byť zvolení do vedenia SHOB.
  2. Predsedu a členov revíznej komisie volí Valné zhromaždenie
  3. Revízna komisia jedenkrát za rok a v prípade potreby i viackrát uskutoční kontrolu hospodárenia a námatkové kontroly pokladničnej manipulácie.
  4. Revízna komisia predkladá správy o svojej činnosti vedeniu a Valnému zhromaždeniu SHOB s prípadnými návrhmi na prípadné opatrenia za účelom odstránenia nedostatkov.
 5. Sekcie - pracovné skupiny
  1. Členovia podľa aktuálnych potrieb ku vzťahu plánu práce sú podľa svojho odborného zamerania, ako i podľa záujmu zaradení do odborných sekcií – pracovných skupín, ktoré majú charakter špecializovanej činnosti.
  2. Sekcie – pracovné skupiny zriaďuje vedenie SHOB a upriamuje ich pracovnú náplň v zmysle programovaných cieľov
  3. V čele sekcie – pracovnej skupiny je vedúci, ktorého zvolia členovia príslušnej sekcie – pracovnej skupiny.
  4. Do sekcie – pracovnej skupiny môžu byť prizvaní i špecializovaní odborníci ako poradcovia, ktorí nie sú členmi SHOB.

§ 11. Hospodárenie SHOB


 1. SHOB ako dobrovoľné neziskové združenie občanov popri členských príspevkoch svoje aktivity vyvíja len na základe získaných finančných príspevkov z mestskej a obecných samospráv, od sponzorov, darov od fyzických a právnických osôb, získavanie dvoch percent z daní príjmov, ako i možnosť získať finančné prostriedky zo štátnych, ale i európskych fondov.
 2. Vedenie SHOB zostavuje koncom roka návrh finančného rozpočtu (v zhode s plánom práce) a tiež vyhodnotenie jeho čerpania za uplynulý rok pre potreby Valného zhromaždenia.
 3. O majetku, finančných prostriedkoch sa vedie majetkovo – účtovná evidencia a dokumentácia v plnej zhode s platnými predpismi a smernicami.
 4. Na základe revíznej správy vedenia a nadväzne Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet ako i ročnú finančnú uzávierku a správu o inventarizácií zvereného majetku.

§ 12. Riešenie sporov


 1. Vzniknuté spory medzi členmi rieši zmierčia komisia, do ktorej každá dotknutá strana menuje po dvoch zástupcoch z členskej základne . Títo požiadajú za predsedu zmierčej komisie člena z vedenia SHOB, na ktorom sa dohodnú sporné stránky. V prípade nezjednotenia sa na predsedovi zmierčej komisie, predsedom sa stane z navrhnutých, ktorý sa určí losom.
 2. Proti rozhodnutiu zmierčej komisie sa možno odvolať do vedenia SHOB, kde sa hlasovaním rozhodne o vyriešení sporu.

§ 13. Prechodné ustanovenia


 1. Po schválení Stanov SHOB, vedenie a nadväzne Valné zhromaždenie vypracuje a schváli ďalšie štatutárne dokumenty postupne podľa aktuálnych potrieb:
  1. Štatút
  2. Organizačný a rokovací poriadok
  3. Organizačnú štruktúru – grafické premietnutie
  4. Pracovný poriadok
  5. Ďalšie podľa aktuálnych potrieb
 2. V prípade zániku SHOB – vedenie a nadväzne Valné zhromaždenie na základe dopredu spracovaného Protokolu o zániku SHOB sa vysporiada v zmysle platných predpisov a smerníc, a to:
  1. S majetkovou podstatou nezbierkového charakteru
  2. S majetkovou podstatou zbierkových predmetov
  3. S finančnými prostriedkami

§ 14. Záverečné ustanovenia


 1. Schválením a registráciou SHOB vzniká nový organizačný objekt ako následník predchádzajúceho KMAG v Bytči
 2. Tieto Stanovy SHOB nadobúdajú účinnosť schválením dňa .................
 3. Originály stanov i dokument o schvaľovaní a registrácii sa uloží v spisovom materiály SHOB – v záložke r. 2005.
 4. Prípadné zmeny, doplnky v týchto stanovách sa budú riešiť dodatkom, ktorý podlieha taktiež schvaľovaciemu pokračovaniu a stane sa súčasťou schválených stanov.
 5. Tieto stanovy boli prerokované a schválené Valným zhromaždením SHOB, konaného 15. Januára 2005 a nadväzne predložené k schvaľovaciemu pokračovaniu a registrácií na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na preregistráciu Mestskému zastupiteľstvu v Bytči.

Spracovali: Mgr. Milan Badík – Elena Čerňanská – Ivan Kamas


Hore