Správa o činnosti SHOB v Bytči za rok 2009


Milí priatelia, vážení hostia.

V úvode Vás chcem srdečne privítať a zaželať, aby sme všetci prispeli aktívne k tomu, že naše rokovanie bude konštruktívne.
Rok uplynul a my sa stretávame, aby sme si pripomenuli, čo sme v uplynulom roku z našich plánov dokázali zrealizovať a spoločne sa zamyslieť nad tým, ako pracovať v tomto roku.
V uplynulom roku výbor klubu pracoval v pozmenenom zložení, v čele s novým predsedom PhDr. Martinom Gácikom. Členskú základňu tvorí 100 členov plus 3 kolektívy. V roku 2009 sme sa rozlúčili s dvomi našimi členmi Pavlom Matejčíkom a Milošom Vankom. Uctime si ich pamiatku minútou ticha. (Ďakujem)
Zároveň chcem medzi nami privítať nových členov. Musím Vás poinformovať, že medzi členmi klubu sú aj takí a je ich okolo 20 členov, ktorí nemajú dva až tri roky zaplatené členské príspevky. Tento jav berieme ako ich nezáujem o členstvo.
Pri tejto informácií Vás chcem oboznámiť, že v tomto roku už nebudeme pracovať ako Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti Bytča. V novembri 2009 mestské zastupiteľstvo v Bytči schválilo stanovy Spoločnosti Hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči. Týmto krokom sa definitívne ukončila transformácia našej činnosti z oblasti muzeálnej na činnosť už iba kultúrnu a výstavnú. Teraz nás čaká vrátenie exponátov, ktoré jednotliví darcovia vložili do zbierok s tým, že budú použité ako výstavné exponáty.
Verím, že všetci budete nápomocní, aby sme túto úlohu splnili. Na pracovných stretnutiach budeme tento problém postupne riešiť.
Pri hodnotení uplynulého roka musím konštatovať, že počas celého roka sme na pracovných stretnutiach priebežne riešili bežné problémy klubu, organizačnú problematiku a pomoc pri jednotlivých prezentáciach a výstavách členov klubu v Dome kultúry alebo v mestskej knižnici. Niektorí členovia vystavovali aj mimo bytčianskeho regiónu, dokonca aj v zahraničí. V bilancii činnosti budem menovať iba aktivity, ktoré sa viažu na Bytču.

Okná do neba – autorská výstava ikon pani Kataríny Kasagrandovej a Beaty Nideckerovej od 30.marca 2009 do 03.apríla 2009 v Dome kultúry Bytča.

Fantázia z nití – autorská výstava pána Stanislava Smatanu v Dome kultúry v Bytči v čase od 15.júna 2009 do 24.júna 2009.

SNP v zbierke a dokumentoch – vystavovateľ PhDr. Martin Gácik. Výstava bola prístupná v priestoroch Mestskej knižnice v Bytči od 30.augusta 2009 do 13.septembra 2009.

November 1989 v zbierke a dokumentoch – vystavovateľ PhDr. Martin Gácik. Výstava bola sprístupnená v priestoroch Mestskej knižnice v Bytči od 2.novembra 2009 do 6.novembra 2009.

Všetky výstavy sa tešili veľkej pozornosti návštevníkov. Vystavovateľom chcem poďakovať za reprezentáciu klubu. Poďakovanie patrí aj všetkým členom, ktorí pomáhali pri príprave výstav a pracovali aj počas trvania výstav.

30. augusta 2009 sa členovia klubu zúčastnili osláv SNP v obci Petrovice – Magale.

V roku 2009 sa nám nepodarilo zrealizovať vydanie Pohľadov, aj keď boli materiálne a tematicky spracované. Príbehy o rôznych zaujímavých postavičkách z Bytče a okolia sú čiastočne spracované. Úloha dokončiť započaté dielo nás čaká v roku 2010.

Počas roka 2009 sme reagovali na požiadavky Mestského úradu ohľadne využívania klubového priestoru, vypracovanie plánu práce na roky 2010, 2011, 2012 a termíny stretnutí v roku 2010, možnosť prezentácie práce klubu na internetovej stránke čo sme aj využili.

Na záver ďakujem všetkým členom za aktivity mimo regiónu bytčianska, ktoré sme nespomínali ale vždy reprezentujú náš klub.

Vážení priatelia, ešte raz chcem všetkým členom, ktorí prispeli pomocou alebo účasťou na akciách poďakovať.

Želám všetkým veľa zdravia, elánu a nápadov, aby sme v tomto roku už pod novou hlavikou ešte aktívnejšie pracovali v oblasti kultúry. V diskusii bude priestor na doplnenie, prípadne vylepšenie návrhov v pláne práce a tým ešte lepšia prezentácia klubu.Ďakujem za pozornosť.


Hore