Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti Bytča


Plán práce na roky

2010, 2011, 2012


Pracovné schôdze KMGS v Bytči v roku 2010 sa budú konať v klubovom priestore na poschodí Domu kultúry na Treskoňovej ulici. Termín pracovnej schôdze prvý pondelok v mesiaci. Začiatok schôdze o 15.00 hodine. Pracovná schôdza nesmie presiahnuť čas dve hodiny. Termín pracovnej schôdze je v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Bytči č.4/2009 zo dňa 26. Februára 2009.

Na pracovnú schôdzu KMGS sú pozývaní všetci členovia klubu a takisto aj záujemcovia o členstvo v klube.

Upozorňujeme, že na jednotlivé pracovné zasadnutia, okrem valného zhromaždenia, nebudú zasielané pozvánky.


Vedecko – výskumná, prieskumná a bádateľská činnosť

 1. Geologické pomery bytčianska a riešenie čiastkových úloh: výskyt nerastných surovín, paleontologické nálezy, minerálne pramene a iné
 2. Chránené stromy na bytčiansku
 3. Národopis bytčianska, ľudový odev, kroje, zvyky, obyčaje, ľudová architektúra, salašníctvo, povesti, rozprávky
 4. Toponymika: miestne názvoslovia bytčianska
 5. Neprofesionálni umelci
 6. Divadelníctvo na bytčiansku
 7. Ľudové kapely na bytčiansku
 8. Hroby význačných osobností na bytčiansku
 9. Druhý odboj, SNP, druhá svetová vojna, ilegálni pracovníci, partizáni, občiansky odboj, komunistický odboj, sociálnodemokratický odboj, represia nemeckého vojska, Hlinkovej gardy
 10. Kríže, božie muky, kaplnky na bytčiansku
 11. Vznik a činnosť telovýchovného spolku SOKOL
 12. Spracovať zvony v kostoloch, kaplnkách na bytčiansku
 13. Spracovať ozdoby na fasádach domov, bránach
 14. Brány na bytčiansku
 15. Studničky na bytčiansku
 16. Drevorezbári a drevorezbárstvo
 17. Zaniknuté remeslá na bytčiansku: kominári, kováči, kolári, debnári, mníškari, sviečkarstvo a iné

Kultúrno výchovná a osvetová činnosť

Zberatelia – koničkári vystavujú
Jubilejné výstavy umeleckých diel

Prednášky, besedy a vlastivedné exkurzie:

Vlastivedno metodické exkurzie pre členov a sympatizantov KMGS na prírodovedné a historické lokality v regióne bytčianska.

Spolupráca s VÚC Žilina, Obvodným úradom Žilina pracovisko Bytča, Mestským úradom Bytča, obecnými úradmi bytčianska a kronikármi bytčianska.

Propagácia:

Aktualizovať údaje vo vývesnej skrinke umiestnenej na Námestí SR.
K výstavám a podujatiam vydávať pozvánky, plagáty.

Redakčná činnosť:

Autorsky a redakčne vydávať časopis POHĽADY – vlastivedný spravodajca KMGS.


Organizačná činnosť:

V celom rozsahu rešpektovať stanovy KMGS.
Dodržiavať termíny pracovných stretnutí.
Výber členských príspevkov 1.00 Eur na rok a podľa možnosti viac podľa osobného rozhodnutia.
Doriešiť organizačné náležitosti ohľadom zmeny názvu KMGS na Hlasy a ohlasy.
Z dôvodu nerealizácie a nevytvorenia múzea a teda nesprístupnenia zbierok KMGS pre verejnosť ukončiť zbierkotvornú činnosť.
Plán práce na príslušný rok sa bude aktualizovať podľa možností a potrieb na Valnom zhromaždení ale aj počas roka.V Bytči dňa 7. Septembra

Výbor KMGS


Hore