Správa o činnosti SHOB v Bytči za rok 2010


Milí priatelia, vážení hostia.

V úvode Vás chcem srdečne privítať a spoločne si zaželať aktívny prístup k rokovaniu nášho valného zhromaždenia, aby bolo konštruktívne a vecné.
Stretli sme sa, aby sme zhodnotili čo sme v uplynulom roku urobili, čo sa nám nedokončené prenieslo do tohto roka. Hlavne nás v tom roku čaká problém, ktorý náš klub ťaží už niekoľko rokov. Tí členovia, ktorí sa zúčastňujú mesačných pracovných stretnutí vedia o čom hovorím. Je to naša nočná mora – umiestnenie depozitu muzeálnych predmetov a predovšetkým diela nášho rodáka akademického maliara, sochára Stanislava Bíroša. Niekoľko ročná snaha o vhodné umiestnenie zbierok stále nie je zrealizovaná pre nevhodnosť priestorov, ktoré nám boli zatiaľ ponúkané. Či to boli priestory na povale ZŠ na ulici E. Lányho, alebo v suteréne Domu kultúry v Bytči – nespĺňali podmienky bezpečného a uzavretého priestoru, kde by boli exponáty v bezpečí.
Dňa 29.decembra 2010 sme na Mestský úrad odovzdali žiadosť o pridelenie priestorov pre depozit zbierkových predmetov. Veríme, že tento problém konečne uzavrieme.
V priebehu roka sme na stretnutiach riešili rôzne problémy, v takom poradí ako si to situácia vyžadovala. ZŠ na ulici E. Lányho sme oslovili s návrhom zriadiť sieň S. Bíroša v priestoroch školy. Na tejto škole pôsobil ako učiteľ kreslenia a občianskej výchovy. Keďže vhodné priestory sa nenašli, nakoniec sme sa dohodli, že pripravíme prezentáciu S. Bíroša na dvoch plošných paneloch. Realizácia nás čaká v tomto roku.
Viackrát sme sa zaoberali s možnosťou požiadať priestory pre depozit v dome na ulici 1. Mája, ktorého spoluvlastníkom je Mesto Bytča.
Čo sa týka výstavnej činnosti členov klubu, v roku 2010 bola realizovaná výstava s názvom „Bytča vo fotografii dávna aj nedávna minulosť“. Vystavovatelia Ing. Štefan Putirka a jeho syn Ing. Juraj Putirka vystavovali v dňoch od 25.10.2010 do 04.11.2010. Veľa fotiek, aj z mnohých už neexistujúcich budov a častí Bytče zaujalo starších ale aj mladších návštevníkov.
Dňa 19.mája sme sa ako klub prezentovali na vernisáži výstavy s názvom „Nebeský jazdec“. Fotografie nám priblížili bohatý a zaujímavý život nášho rodáka Ivana Otto Schwarcza, elitného letca Britského kráľovského letectva.
Naši členovia sa aktívne počas celého roka zúčastňovali rôznych akcií, na ktorých sa prezentovali ako remeselníci, ľudoví umelci. Aj ako spoluvystavovatelia na mnohých žánrových výstavách aj v zahraničí.
Niektorí dokonca pripravili samostatné výstavy. Keďže nemáme od všetkých údaje o ich aktivitách, aby sme na niekoho nezabudli spomenúť, tak mimobytčianske aktivity nebudem spomínať.
Zúčastnili sme sa osláv SNP 29.8.2010 pri pamätníku v osade Magale.
Ku koncu roka boli vydané dva druhy pohľadníc obce Hliník nad Váhom. Náš klub sa finančne podieľal na ich vydaní.
Dňa 28.12.2010 sme sa stretli na koncoročnom posedení v reštaurácií zvanej U Adamíka.
Chcem poďakovať všetkým členom, ktorí svojou aktivitou, či už ako vystavovatelia, tí, ktorí pomáhali pri realizácií, alebo svojou účasťou podporili činnosť klubu.
Ďakujem tým členom, ktorí počas celého roku aktívnym prístupom na pracovných stretnutiach prispeli k riešeniu našich problémov.
V tomto roku výbor pracoval v rovnakom zložení ako v roku 2009. Stále je problém účasti členov na mesačných stretnutiach, čo sťažuje aktivitu pri práci. Ja viem, že pre zamestnaných členov a mimobytčianskych členov je čas na stretnutí problém, ale my sa musíme prispôsobiť podmienkam, ktoré sú nám dané zriaďovateľom všetkých klubov, teda Mestským úradom.
Dňa 31.12.2010 sme mali 110 členov a tri kolektívy. V roku 2010 sme prijali sedem nových členov, ktorých vítam medzi nami. Verím, že sa im splní časť očakávaní, s ktorými vstupovali do nášho klubu.
Na záver želám všetkým veľa zdravia, elánu a nápadov, aby pri hodnotení tohto roka sme mohli vyjadriť spokojnosť , že sa nám podarilo naplniť všetky plány.
V diskusií bude priestor na doplnenie plánu práce, rozšírenie aktivít – čiže zviditeľnenie klubu pred verejnosťou.
Prajem všetkým veľa tvorivých nápadov a ochoty ich realizovať.Ďakujem za pozornosť.

Hore