Klub Hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči

Jedným z klubov, ktoré pracujú v meste Bytča je aj náš klub.

Vznik a cieľ činnosti:

Koncom roka 1995 páni Milan Badík, Ivan Kamas a Jozef Džudži na stretnutí predebatovali potrebu založenia spoločnosti pre záchranu archiválií. Pridali sa k nim páni Pavol Majtán, Jozef Koštial, Miloslav Badík. Neskôr pribúdali ďalší nadšenci., ktorým nebola a nie je ľahostajná situácia okolo zachovávania kultúrneho dedičstva na bytčiansku.

V júni 1996 sa uskutočnil prípravný výbor na vytvorenie dobrovoľného neziskového združenia pre záchranu kultúrneho dedičstva na bytčiansku ako spoločenskú inštitúciu. Kompromisom medzi prípravným výborom a členmi na ustanovujúcom valnom zhromaždení s predstaviteľmi Mestského úradu v Bytči bol názov Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči. V skratke KMGS.

Členom KMGS mohol byť každý občan, ktorý sa riadil a dodržiaval stanovy. KMGS ako dobrovoľné, občianske, neziskové a nepolitické združenie občanov si kládlo za cieľ získavať a zhromažďovať, ale aj evidovať zbierkové predmety. Ako konečný cieľ si určilo zriadenie a vybudovanie Regionálneho múzea a galérie v meste Bytča.

Uznesením mestskej rady zo dňa 26.11.1996 boli schválené stanovy KMGS ako klubu pôsobiaceho na území Mesta Bytča.

Súbežne KMGS mohol na svoje pracovné zasadnutia využívať klubovú miestnosť MÚ.

Ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo 5.4.1997. Valné zhromaždenie schválilo stanovy klubu ako aj plán práce.

Ako v prvom tak aj v nasledujúcich rokoch sa členovia klubu stretávali a stretávajú na valných zhromaždeniach za účelom zhodnotenia svojej činnosti, ale aj aby plánovali čo je potrebné vykonať v budúcnosti.

Od začiatku svojej práce sa členovia klubu zamerali na získavanie, evidenciu a ošetrovanie predmetov a ich uloženie vo vhodnom priestore. Táto aktivita predpokladala vznik prezentačných priestorov.

Tento cieľ sa KMGS nepodarilo napriek značne vynaloženému úsiliu naplniť. Idea vzniku klubu nebola realizovaná. Pod tlakom týchto udalostí došlo k reorganizácií KMGS. KMGS zanikol rozhodnutím valného zhromaždenia a v vznikol mestský klub s novými stanovami a názvom Hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči.

Z práce KMGS

Aktivity, ktoré náš klub na verejnosti najviac zviditeľnili sú výstavy. Ich počet, ale aj šírka tém výstav je široká. Ročne boli verejnosti prezentované tri až štyri výstavy. Na výstavách prezentovali členovia klubu svoje výtvarné práce ale aj zberateľské aktivity.

Môžeme spomenúť autorské výstavy Pelikána, Práznovského, Behríka, Zubrického, Gácika, Putirku, Rakovana, Smatanu, Mičienku, Jakubíka, Šutekovej, Uhliarikovej, Štalmacha, Martinku, Kasagrandovej, Kalmana, Dzurika, Jamricha, Rabčanovej, Jančucha, Bohuša, Kadašiovej a iných.

Výstavy pod názvami: Cyrilo. Medodejske kultúrne tradície obcí a okresu Bytča, výstava Farba – paleta štetec, výstava s názvom Drevorezba v Štiavniku a iné. Kolektívne výstav na tému zbierka pohľadníc s názvom Výber pohľadníc . Bytča, ďalej s názvom Hodiny, Peniaze alebo s názvom Militárie.

K zaslúženým a oceňovaným aktivitám klubu patrilo aj vydávanie periodika s názvom Pohľady – vlastivedný sprievodca KMGS. Cieľom periodika bolo zverejniť výsledky práce členov klubu. Bolo vydaných 11 čísel Pohľadov.

Pohľady prezentovali:

biografiu Ladislava Treskoňa, Stanislava Bíroša ako aj faunu, flóru, geológu, koniec prvej a druhej svetovej vojny na bytčiansku.

Zásluhou aktivít členov KMGS boli realizované mnohé pamatné table osobnostiam a udalostiam na bytčiansku. Napríklad v roku 2002 Lombardini, v roku 2003 Mudr. Červeňanský.


Hore