magale-2022.jpg

Spoločnosť Hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči (SHOB)

Vážení priatelia,

vitajte na stránkach Spoločnosti hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči. Našou úlohou a našim cieľom je zachovávať tradície, zvyky, obyčaje, piesne, tance, remeslá ako kultúrneho dedičstva našich predkov.

Cieľom klubu je organizovanie stretnutí svojich členov, prednášok, besied, kvízov, exkurzií a tematických výstav, rozvíjanie vzájomnej spolupráce s inými klubmi. Okrem toho hrá dôležitú úlohu aj vydávanie odborných publikácií a klubových materiálov, pokračovanie vo vydávaní Vlastivedného spravodajcu POHĽADY, resp. podľa možností v zborníkoch alebo v regionálnych publikáciach vydávaných miestnou samosprávou alebo inými partnermi v regióne bytčianska, podľa záujmu i v širšom zámere..

Kto sa môže stať členom Spoločnosti hlasy a ohlasy bytčianska?

Členom klubu sa môže stať každý občan Slovenskej republiky starší ako 15 rokov (bez ohľadu na pohlavie, politickú príslušnosť, náboženské vyznanie, mimo občanov hlásiacich sa k fašizmu, nacionalizmu, narkomanov, nachádzajúcich sa v trestnom konaní a iných negatív v spoločenskom živote), ktorí sa dobrovoľne zaviažu podriadiť, dodržiavať a plniť Stanovy, uznesenia valného zhromaždenia a ročné plány práce a pracovať podľa svojich schopností a odborností.

Čestnými členmi sa stávajú osoby, ktoré význačným spôsobom sa pričiňujú o skvalitnenie úrovne vedných odborností v SHOB, svojou osobnou autoritou kladne ovplyvňujú verejnosť, svojimi odbornými radami usmerňujú činnosť nárastu kvality v jednotlivých druhoch činností, finančne prispievajú na činnosť a inak napomáhajú k rozvoju SHOB.

Kolektívnym členom sa stávajú orgány, organizácie, inštitúcie a pod., ktoré sú rôznymi formami nápomocné k rozvoju a realizácii činností zámerov SHOB. Pôsobnosť klubu je celoslovenská.

Hore